Prostitucioni ka qenë i legalizuar në Shqipëri, më shumë se një shekull më parë, me një ligj të veçantë. Më poshtë mund të lexoni përmbajtjen e “Rregullores së Kurvënies” të miratuar nga Qeveria Ypi.

“Çdo k**vë duhet të regjistrohet në regjistrin e veçantë të policisë.

Ky regjistër përmban emrin, mbiemrin dhe datën e lindjes së k**vës, dëshminë, datën e fillimit të marrjes me këtë profesion si edhe vendbanimin.

Në këtë regjistër duhet të shënohet çdo ndryshim në jetën e “kurvënies”, çdo sëmundje, çdo shtrim në spital dhe çdo dënim që ka marrë si edhe nëse heq dorë nga profesioni në një datë të caktuar.

Çdo k**vë duhet t’i nënshtrohet vizitës.” /Tema/